Vozidla PČR

Každý ma nejaký ten príbeh so svojou Tatrou a záleží len na ňom, či sa o neho podelí...
miloš
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 05 Mar 2005, 14:29

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa miloš » 17 Aug 2008, 18:33


miloš
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 05 Mar 2005, 14:29

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa miloš » 17 Aug 2008, 18:39

Číslo předpisu: 76/1971 Sb.
Kategorie předpisu: Vyhláška
Účinný od: 30.08.1971
Zrušen dnem: 01.07.74
Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra Částka: 22/1971 Sb.
Rozeslaná dne: 30.08.1971
Derogace: rušen, ruší

Předpis zveřejněn ve Sbírce zákonů
--------------------------------------------------------------------------------

Poznámky zpracovatele:
--------------------------------------------------------------------------------


Text předpisu
76

VYHLÁŠKA
federálního ministerstva vnitra
ze dne 19. srpna 1971
o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvy vnitra České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky podle § 11 odst. 2 zákona č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti:

§ 1

(1) Zajišťování ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti vyžaduje součinnost Veřejné bezpečnosti s občany. Výrazem této organizované součinnosti je Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti.
(2) Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti zejména pomáhají při zajišťování ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, zajišťování bezpečnosti a plynulosti dopravy a ochraně státních hranic; přitom iniciativně působí k tomu, aby nedocházelo k porušování veřejného pořádku a aby se včas odstraňovaly příčiny, které vedou k jeho porušování.

§ 2

(1) Členy Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti se mohou stát dobrovolně se hlásící českoslovenští státní občané starší 21 let, kteří jsou oddáni socialistickému společenskému a státnímu zřízení a požívají všeobecné vážnosti a důvěry.
(2) Členy Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti ustanovují náčelníci okresních oddělení Veřejné bezpečnosti na doporučení národních výborů nebo státních, hospodářských a společenských orgánů a organizací.
(3) Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti působí v obvodu okresního oddělení Veřejné bezpečnosti, ve kterém byli ustanoveni. Ve výjimečných případech mohou být se svým souhlasem použiti k plnění svých úkolů i mimo obvod okresu.

§ 3

(1) Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti skládají do rukou náčelníka okresního oddělení Veřejné bezpečnosti tento slib:
"Já, člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, slavnostně slibuji, že budu chránit Československou socialistickou republiku, zájmy dělnické třídy, všeho pracujícího lidu a aktivně přispívat k ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku.
Při své činnosti budu dodržovat zákony a jiné právní předpisy a zachovávat státní a služební tajemství. Tak slibuji!"
(2) Po složení slibu se členovi Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti předá průkaz člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti a rukávová páska Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.

§ 4

(1) Z členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti se po dohodě s příslušnými národními výbory vytvářejí jednotky Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.
(2) Jednotku Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti řídí zpravidla náčelník obvodního oddělení veřejné bezpečnosti prostřednictvím vedoucího jednotky. Vedoucího jednotky jmenuje náčelník okresního oddělení Veřejné bezpečnosti po projednání s příslušnými národními výbory.

§ 5

(1) Při plnění úkolů musí být členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti zevně označeni rukávovou páskou Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. Rukávová páska se nosí na levém záloktí.
(2) Rukávová páska je žluté barvy, 105 mm široká, s modrými písmeny "PS VB" o výšce 35 mm a šířce 20 mm a je opatřena otiskem kulatého razítka příslušného okresního oddělení Veřejné bezpečnosti.
(3) Při plnění úkolů jsou členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti veřejnými činiteli.

§ 6

(1) Členům Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, jsou-li zevně označeni, jsou z práv příslušníků Sboru národní bezpečnosti svěřena tato oprávnění:
a) vyzvat občana, aby upustil od jednání, které narušuje veřejný pořádek nebo od jiného nezákonného jednání;
b) na místě napomenout občana, který porušil veřejný pořádek;
c) v odůvodněných případech vyzvat občana k prokázání totožnosti;
d) předvést na útvar Sboru národní bezpečnosti osobu, která nemůže svoji totožnost hodnověrně prokázat nebo která hrubým způsobem narušuje veřejný pořádek, zejména výtržnostmi nebo jiným nepřístojným chováním;
e) v odůvodněných případech zastavovat vozidla a požadovat doklady předepsané pro řízení a provoz vozidla; za snížené viditelnosti nesmí zastavovat vozidla mimo obec;
f) zakázat jízdu řidiči, jehož schopnost k řízení je snížena vlivem alkoholu, nebo jestliže technický stav vozidla ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu;
g) s cílem zajistit důkazní prostředky při spáchání trestného činu, přečinu a přestupku činit dotazy, zda a které osoby o nich mohou podat informace, a to do doby, než se dostaví orgány Sboru národní bezpečnosti;
h) je-li nebezpečí z prodlení, provést nezbytné úkony k zajištění místa činu a ke zjištění přítomných osob.
(2) Pokud členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti vykonávají službu s příslušníky Veřejné bezpečnosti, jsou oprávněni za podmínek stanovených zákonem č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, použít obušek nebo chemický slzotvorný prostředek.
(3) Při plnění svých úkolů uplatňují členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti především prostředky výchovy a prevence. Zákrok provádějí jen, je-li to nezbytně nutné a mají-li za to, že bude úspěšný.

§ 7

Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti jsou povinni:
a) při výkonu své funkce zachovávat zákony a jiné právní předpisy; při jednání musí vystupovat rozvážně a zdvořile a dbát na náležitou vážnost, čest a důstojnost občanů a svoji vlastní;
b) aktivně plnit úkoly Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, zvyšovat své politické a odborné znalosti a prokazovat připravenost pro plnění úkolů ve stanoveném rozsahu;
c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním úkolů člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti a které v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami, pokud této povinnosti nejsou výslovně zproštěni.

§ 8

(1) Každý je povinen uposlechnout pokynů a výzev členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, které vydají při plnění svých úkolů.
(2) Na požádání se členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti při plnění svých úkolů prokáží průkazem člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.

§ 9

Za mimořádný výkon služby a výsledky v práci mohou být členům Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti uděleny věcné a peněžité odměny.

§ 10

(1) Člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti musí být náčelníkem okresního oddělení Veřejné bezpečnosti uvolněn z Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, jestliže o to požádá.
(2) Člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti může být náčelníkem okresního oddělení Veřejné bezpečnosti zbaven členství v Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti, jestliže náležitě neplní své povinnosti nebo dopustí-li se jednání, které je s funkcí člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti neslučitelné.

§ 11

Pro úhradu škod členům Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, které utrpěli při výkonu své činnosti nebo v přímé souvislosti s ní, se použije ustanovení § 13 zákona č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.

§ 12

Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 56/1962 Sb., o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kaska, CSc. v. r.

miloš
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 05 Mar 2005, 14:29

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa miloš » 17 Aug 2008, 19:10

...

vasa26
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 1827
Dátum registrácie: 08 Jún 2006, 22:23

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa vasa26 » 17 Aug 2008, 19:17

Miloši jdeš do vozu VB??? :lol: :lol: :wink:

miloš
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 05 Mar 2005, 14:29

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa miloš » 17 Aug 2008, 19:41

Rad bych T613 VB. Snad to dotahnu do zdarneho konce.

Neregistrovaný

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa Neregistrovaný » 30 Aug 2008, 13:58

nedávno sem na Zličíně potkal nádhernou Volhu 24-kombika,ve VB barvách, jak z fabriky )zřejmě důkladná renovace), včetně majáků (ty měl zakryté nějakym pytlem :-)) včetně světelné stopky na zadních dveřích.....

Škoda, že sem ji nestihl vyfotit :-(

Užívateľov profilový obrázok
Honza_
Diskutujúci
Príspevky: 21
Dátum registrácie: 01 Sep 2008, 21:54
Bydlisko: Štramberk
Kontaktovať užívateľa:

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa Honza_ » 01 Sep 2008, 22:29

taková tu tuším ještě není, pokud ano omlouvám se, vyr. 1 kus, z fin. důvodů oholená prý snad o všechno co se dalo..
Prílohy
t700p.jpg

Užívateľov profilový obrázok
TORA
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 147
Dátum registrácie: 12 Dec 2007, 01:02
Tatry, ktoré vlastním: Nevlastním Vysoké ani Nízké Tatry a žádnou Tatru neprodávám!!!
Bydlisko: OSTRAVA
Kontaktovať užívateľa:

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa TORA » 02 Sep 2008, 10:14

Honza_ napísal:taková tu tuším ještě není, pokud ano omlouvám se, vyr. 1 kus, z fin. důvodů oholená prý snad o všechno co se dalo..
Tohle mi bylo řečeno na můj dotaz, zda odbor správy majetku MV nechce prodat T700, popř zda ještě nemá někde "uskladněnou" 613:

Dobrý den,
vozidla Tatra 700 nebyla nikdy v rámci policie oficiálně provozována.

Poslední vozidla Tatra 613 byla z provozu vyřazena v roce 2001.
S pozdravem
Ing. Miloš .....


Neoficiálně vím, že provozována byla, neboť v Praze v garážích na kongresce stála...

Hynek
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 111
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 12:18
Tatry, ktoré vlastním: T613-3 1990 (Hasičský útvar Praha)
Bydlisko: Odolena Voda
Kontaktovať užívateľa:

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa Hynek » 02 Sep 2008, 12:12

TORA: Vozidlo nikdy nebylo PČR provozováno, bylo jí pouze testováno. To samé vozidlo se později vyskytovalo na Slovensku v barvách jistého záchranného systému (na název si nevzpomenu) v bílé barvě s modročervenými doplňky. Pak sloužilo u Hasičského záchranného sboru podniku České Dráhy (dnes SŽDC), kde vozidlo drážního inspektora k nehodám, tam bylo v bílé barvě s červeným reflexním pruhem. Bylo odprodáno soukromníkovi v roce 2007 společně s druhou T700 (celá červená s bílým pruhem), obě Tatry se střídaly na stanicích v Praze a Plzni.

Užívateľov profilový obrázok
TORA
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 147
Dátum registrácie: 12 Dec 2007, 01:02
Tatry, ktoré vlastním: Nevlastním Vysoké ani Nízké Tatry a žádnou Tatru neprodávám!!!
Bydlisko: OSTRAVA
Kontaktovať užívateľa:

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa TORA » 02 Sep 2008, 12:51

Hynek napísal:TORA: Vozidlo nikdy nebylo PČR provozováno, bylo jí pouze testováno. To samé vozidlo se později vyskytovalo na Slovensku v barvách jistého záchranného systému (na název si nevzpomenu) v bílé barvě s modročervenými doplňky. Pak sloužilo u Hasičského záchranného sboru podniku České Dráhy (dnes SŽDC), kde vozidlo drážního inspektora k nehodám, tam bylo v bílé barvě s červeným reflexním pruhem. Bylo odprodáno soukromníkovi v roce 2007 společně s druhou T700 (celá červená s bílým pruhem), obě Tatry se střídaly na stanicích v Praze a Plzni.

Děkuji za objasnění Hynku :)

Užívateľov profilový obrázok
ondrej
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 3867
Dátum registrácie: 29 Máj 2004, 11:05
Kontaktovať užívateľa:

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa ondrej » 02 Sep 2008, 12:54

.. a tá biela T-700 bola prvá, ktorú som šoféroval - dodnes sa pamätám na to sklamanie, ako to auto odspodu nešlo, v porovnaní s mojou vtedajšou chromkou to bol citeľný rozdiel.. :?

miloš
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 05 Mar 2005, 14:29

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa miloš » 02 Sep 2008, 13:09

Tak to asi nebyla moc v poradku. Ja z te moji byl nadsen po vsech strankach od prvniho momentu.

Užívateľov profilový obrázok
radek
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 1971
Dátum registrácie: 29 Okt 2004, 08:24
Tatry, ktoré vlastním: .........................
Tatra 613 "all in one"
Tatra 613-4 CH
Kontaktovať užívateľa:

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa radek » 02 Sep 2008, 14:04

Zajisté byla v nejlepším možném pořádku. Byl to přirozený konflikt, ke kterému docházelo a dojde vždy, když člověk přesedne z karburační T613 do vstřikové a zjistí, že je vstřikový motor 3,5 mrtvý "na spodek" a vyžaduje velmi neortodoxní obsluhu řidičem, potřebnou k docílení dostatečně kulturního projevu vozidla, mezi které patří rozjíždění, rozjíždění nedejbože kombinované s točením volantem, popojíždění, couvání do mírného stoupání a podobné kratochvíle..... karburační motory v těchto disciplínách jednoznačně a se značnou převahou vedou. Vesměs použitelnou nápravou tohoto tristního chování se stalo, světe div se, až "převrtání" vstřikových motorů na objemy od 4 litrů výše, kdy jim konečně (tak to myslel konstruktér sacího traktu, který se naivně domníval, že potřebného zvýšení objemu a zavedení čtyřventilových hlav s hydraulickými zdvihátky výrobce provede v rámci seriové produkce agregátů) začíná fungovat sání, nebo zásadní zásadní změna způsobu jejich řízení, která nefunkčnost sacího traktu do jisté míry eliminuje (firmware řídící jednotky Adcis, soukromé pokusy uživatelů motorů 4-KATi).

miloš
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 05 Mar 2005, 14:29

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa miloš » 02 Sep 2008, 14:09

Kupoval jsem s 3.5 motorem a byl jsem nadmiru spokojen.

Užívateľov profilový obrázok
radek
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 1971
Dátum registrácie: 29 Okt 2004, 08:24
Tatry, ktoré vlastním: .........................
Tatra 613 "all in one"
Tatra 613-4 CH
Kontaktovať užívateľa:

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa radek » 02 Sep 2008, 14:45

To já když jsem prvně asi týden jezdil se skoro novým Mi, tak by mě na základě těch projevů ani v nejčernějším snu nenapadlo to kupovat.... ale je to věc značně subjektivní, každý řidič má o kultuře chodu vozidla vlastní a jedinečné představy....

miloš
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 05 Mar 2005, 14:29

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa miloš » 02 Sep 2008, 14:47

presne tak Radku. Stopro by me uchvatila 613 karb v plynu.

Užívateľov profilový obrázok
radek
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 1971
Dátum registrácie: 29 Okt 2004, 08:24
Tatry, ktoré vlastním: .........................
Tatra 613 "all in one"
Tatra 613-4 CH
Kontaktovať užívateľa:

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa radek » 02 Sep 2008, 15:03

O tom pochybuji Miloši, v těch letech byly plynové T613 docela exoty a díky "garážovému" přístupu k jejich plynofikaci prakticky nefungovaly, i když pravda, kulturně se rozjet pouhým puštěním spojkového pedálu svedly, to ano, "špricovat" a šlapat na plyn 50% zdvihu a víc jako u studené Mi k docílení plynulého dopředného pohybu fakt potřeba nebylo, ani tehdy.....

miloš
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 05 Mar 2005, 14:29

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa miloš » 03 Sep 2008, 16:05

Nektere obrazky tu uz mozna byly, tak pripadne prosim vazene moderatory at to v klidu plynule presunou do tlachani. Dekuji.

Užívateľov profilový obrázok
PETR 613
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 632
Dátum registrácie: 18 Okt 2006, 17:29
Tatry, ktoré vlastním: T 613-3 88´
kancelář ČNR ČSSR
http://www.skodaclub.wbs.cz/
Bydlisko: OSTRAVA , CZECHOSLOVAKIA
Kontaktovať užívateľa:

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa PETR 613 » 12 Sep 2008, 14:18


miloš
Pravidelný diskutujúci
Príspevky: 2574
Dátum registrácie: 05 Mar 2005, 14:29

Re: Vozidla PČR

Príspevok od užívateľa miloš » 12 Sep 2008, 16:11

Diky Peto, jiz jsem videl. dalsi videjko s poradkovymi jednotkami CSSR a jejich vozy.
http://www.youtube.com/watch?v=l8CXzydO ... re=related

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 21 neregistrovaných